Chính sách công tác viên SAADO Vietnam

Chính sách công tác viên

Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/khoinghiep.saado/

I. Về cơ cấu CTV: 3 cấp bậc Đầu tư lớn, Biết tính toán & Nhoi Nhoi.

1. Đầu tư lớn: 13,2 triệu.

  • Tiền chi phí học: 7 triệu (Tính thành doanh thu phải trả cho SAADO Để SAADO chi trả chi phí vận hành & đào tạo tất cả khóa học của SAADO).
  • Tiền kí gửi để trừ đi chi phí hoàn cho tư vấn không chuẩn (Sẽ trả lại trong 45 ngày) kể từ ngày request trả kí gửi nếu không làm nữa: 6,2 triệu.

2. Biết tính toán: 3,2 triệu.

  • Không đào tạo trực tiếp chuyên sâu mà tự đọc & tham gia online.
  • Chi phí để trừ chi phí trong trướng hợp hoàn hàng: 3,2 triệu.

Chiết khấu của BTT & ĐTL đều là:

110,000đ đối với các sản phẩm < 330,000đ

140,000đ đối với các sản phẩm > 330,000đ

3. Nhoi Nhoi: Free

Hoàn hàng do ĐTL & BTT chịu.

Chiết khấu Nhoi Nhoi: 70,000đ với các SP < 330,000đ

Chiết khấu Nhoi Nhoi: 90,000đ với các SP > 330,000đ

*** Với các bạn ĐTL & BTT cũ, vẫn chỉ tính vào chi phí kí gửi. Chính sách này được áp dụng cho các thành viên gia nhập làm quản lí mới.

II. Các event chia sẻ của cộng đồng:

Chi phí tham dự học khóa đào tạo ra kết quả: Tối đa 100,000/1 event với cấp bậc ĐTL. Các khóa học này các thành viên không phải cấp bậc ĐTL, sẽ ko đc tham gia.

Số lần tham gia buổi học: 12 buổi chuyên sâu từ chiến lược tới thực thi. Nếu ĐTL không tham gia có thể đăng kí khi có khóa học kế tiếp trong tương lai, miễn sao nhận đủ giá trị 12 buổi.

Các event khác không thuộc các khóa học chuyên sâu của SAADO tổ chức theo sự thông báo của cộng đồng & Mai Loan.

***Lưu ý: Tiền trả lại sau 45 ngày phải là số tiền còn lại sau khi đã trừ đi tổng chi phí hoàn hàng trong suốt quá trình bán hàng cùng SAADO. Chiết khấu này là chiết khấu khi bán hàng nguyên giá, chiết khấu khi diễn ra CTKM để tạo doanh số sẽ thay đổi theo thông báo của SAADO Vietnam.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""